Breaking News

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 12

กองธรรมสนามหลวงประกาศบังคับใช้หลักสูตรธรรมศึกษาตรีใหม่ ทุกระดับชั้น เริ่มปีการศึกษา 65 นี้

ในการประชุมมหาเถรสมาคม เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 …

Read More »