Breaking News

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารงาน
สำนักเขตการพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๑๒

พระราชปริยัติสุนทร
ประธานเขต 12

พระครูมงคลปัญญากร
รองประธานเขต 12

พระครูมงคลธรรมโสภณ
ผอ.ปส.วัดแจ้ง

พระครูปริยัติธรรมกิจ
ผอ.ปส.วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

พระครูวิสาลปุญญาภิรัต
ผอ.ปส.วัดปัจจันตเขตวิทยา

พระครูสรวิชัย
ผอ.ปส.วัดทุ่งเหียง

พระครูสุตภาวนาพิธาน
ผอ.ปส.วิจิตรธรรมวิทยา

พระครูขันติธรรมธารี
ผอ.ปส.วัดสุวรรณ

พระมหาแสวง อินฺทวีโร
ผอ.ปส.วัดสุวรรณรังสรรค์

พระมหาจักราพัฒน์ อาภาโส
ผู้จัดการ.ปส.วัดอ่างแก้ว

พระอธิการวิทยา จิตฺตธมฺโม
ผู้จัดการ.รร.มงคลวิทยา

พระอธิการทรงศักดิ์ สงฺกิจฺโจ
ผู้จัดการ.ปส.อำนวยวิทยา

พระมหาสาธิต อาภสฺสโร
ผู้จัดการ.ปส.วัดเนินบุญญาราม

พระมหาพีชายมก์ ปริปุณฺโณ
ผู้แทนครู

นายกิตติพณ ช่างกล
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นางสาวจุฑาทิพย์ แก้วมณี
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายชูชาติ สีคร้าม
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายประทีป นาคนวม
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายพงศ์พัฒน์ หอมจันทร์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายนรินทร์ มุกมณี
ผู้แทนครู

นายจรูญ การะเกษ
ผู้แทนครู

นายสมเกียรติ พันธ์เพ็ชร
ผู้แทนครู

นางสาวมานิตา ใจห้าว
ผู้แทนครู

นายชัยธรรม ทับเที่ยง
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นายพิชญานนท์ จิระภัทธังกูร
นักวิชาการศาสนศึกษา เขต ๑๒

นายจรูญ การะเกษ
นักวิชาการศาสนศึกษา เขต ๑๒

พระมหาวิทยา กิตฺติปญฺโญ
เลขานุการสำนักเขต 12

 

About admin

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น